Ethereum Improvement Proposals (EIPs)

Ethereum Improvement Proposals (EIPs) - anh 1

Đề xuất cải thiện Ethereum (hay EIPs) là một văn bản cung cấp thông tin cho cộng đồng Ethereum, cụ thể hơn là để miêu tả một tính năng mới, hay các bước quy trình chi tiết của tính năng đó, hoặc môi trường vận hành của nó. Một EIP phải chứa những thông tin chính xác về mặt kĩ thuật cho tính năng mới, và một cơ sở hợp lí để giải thích cho tính năng mới. Tác giả của một EIP có nhiệm vụ kêu gọi sự đồng thuận của cộng đồng và phải lưu trữ lại cả các ý kiến trái chiều.

Xem Thêm

Ethereum Improvement Proposals (EIPs)

Tin mới nhất

Back to top