Gas

Gas - anh 1

Gas (đơn vị tính là gwei) là chi phí phải trả cho mọi thao tác được thực hiện trên hệ sinh thái Ethereum, hay còn được hiểu là nhiên liệu số của nền tảng Ethereum, từ phí giao dịch khi một người muốn chuyển Ethers cho một người khác thì phải thanh toán cả chi phí này, đến cả khi tạo một hợp đồng điện tử trên hệ thống. Chi phí này là phí bắt buộc cho hệ thống cho dù giao dịch có thành công hay không.

Xem Thêm

Tin mới nhất

Back to top