Total Value Lock TVL

Total Value Lock TVL - anh 1

Тotal value locked (TVL) là tổng lượng giá trị tài sản khóa lại trong hợp đồng thông minh của DeFi. Nó đại diện cho số lượng tài sản hiện đang được niêm phong (hoặc đầu tư) bằng một giao thức cụ thể. Giá trị này không bao gồm những khoản vay ngoài của hệ thống mà chỉ tập trung vào những tài sản cơ sở có thực trong chuỗi.

Xem Thêm
Back to top