Testnet

Testnet - anh 1

Testnet (mạng thử nghiệm) là một mạng blockchain tách biệt được dùng để các lập trình viên thử nghiệm viết phần mềm, kiểm tra lỗi và thử nghiệm các tính năng của các phần mềm mà không làm ảnh hưởng đến mạng chính (mainnet).

Xem Thêm
Back to top