Layer 2 Blockchain

Layer 2 Blockchain - anh 1

Layer 2 Blockchain là môi trường xử lí tác vụ được mở rộng cho layer-1 bằng các thuật toán ngoài chuỗi (off-chain), từ đó tăng tối đa tốc độ xử lí giao dịch và đưa mức phí giao dịch xuống tối thiểu.

Xem Thêm
Back to top