Chi tiết về giải pháp Staking của Chainlink

Staking là một sáng kiến ​​cốt lõi của Chainlink Economics 2.0, cho phép chủ sở hữu LINK và node operator kiếm được phần thưởng khi giúp tăng cường bảo mật kinh tế tiền mã hóa của các dịch vụ oracle.

8823Total views
Chi tiet ve giai phap Staking cua Chainlink - anh 1
Chi tiết về giải pháp Staking của Chainlink

Tổng quan về thiết kế Staking v0.1 Pool

Chainlink Staking là một cơ chế bảo mật, trong đó những người staking cam kết LINK trong hợp đồng thông minh để hỗ trợ đảm bảo hiệu suất nhất định xung quanh các dịch vụ orcale.

Giai đoạn đầu tiên của Chainlink Staking là bản phát hành beta (được gọi là v0.1), sẽ bao gồm một staking pool hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu ETH/USD trên mạng chính Ethereum. Người tham gia sẽ kiếm được phần thưởng khi giúp bảo mật nguồn cấp dữ liệu, cụ thể là bằng cách tham gia vào hệ thống cảnh báo phi tập trung sẽ gắn cờ nếu nguồn cấp dữ liệu không đáp ứng các yêu cầu hiệu suất nhất định về thời gian hoạt động.

Staking pool ban đầu sẽ được giới hạn ở mức 25M LINK, chiếm khoảng 5% nguồn cung lưu hành hiện tại và 2,5% tổng nguồn cung, với kế hoạch mở rộng quy mô lên tới 75M LINK theo thời gian. Staking pool ban đầu sẽ chỉ bao gồm 2 kiểu staker: Node Operator Staker và Community Staker, với các kiểu khác sẽ được bổ sung trong tương lai. Các node operator tích cực phục vụ nguồn cấp dữ liệu Chainlink, mỗi người sẽ có một khoản phân bổ 50.000 LINK ban đầu.

Chi tiet ve giai phap Staking cua Chainlink - anh 2

Node operator có thể chọn tạo hoặc sử dụng hệ thống ủy quyền của bên thứ ba cho phép phân bổ 50.000 LINK của họ được lấp đầy bởi những người nắm giữ LINK từ cộng đồng Chainlink. Bên thứ ba và các hệ thống ủy quyền không chính thức nên được xem như một thử nghiệm độc lập với Staking v0.1 beta.

Quyền truy cập sớm vào staking pool v0.1 có giới hạn. Các thành viên cộng đồng đủ điều kiện truy cập sớm sẽ có cơ hội staking tới 7.000 LINK theo cách first-come, first-served cho đến khi đạt đến giới hạn hiện tại cho phân bổ cộng đồng. Sau khi giai đoạn truy cập sớm kết thúc, bất kỳ chủ sở hữu LINK nào đáp ứng các yêu cầu tham gia hiện hành đều có thể staking tối đa 7.000 LINK ban đầu cho mỗi giới hạn địa chỉ trong staking pool v0.1 cho đến khi đạt đến giới hạn hiện tại cho phân bổ cộng đồng.

Bộ tiêu chí đủ điều kiện cho quyền truy cập sớm v0.1 có thể được xem bên dưới.

  • Đã nắm giữ hơn 7 LINK trên Ethereum Mainnet trong ít nhất 50% thời gian từ ngày 30 tháng 5 năm 2019 đến ngày 7 tháng 6 năm 2022.
  • Đã nắm giữ hơn 7 LINK trên Ethereum Mainnet trong ít nhất 90% thời gian từ ngày 5 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 6 năm 2022.

Cộng đồng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện truy cập sớm của họ ngay hôm nay tại đây bằng cách sử dụng nhà cung cấp ví Web3.

Cơ chế cảnh báo

Với mục tiêu tăng cường bảo mật kinh tế tiền mã hóa, Staking v0.1 tập trung vào việc giới thiệu các khả năng cảnh báo phi tập trung – một thành phần cơ bản để tạo cơ chế cắt giảm trong bản phát hành Staking trong tương lai dựa trên các phần thưởng và hình phạt được khuyến khích hợp lý. Cơ chế cảnh báo cho phép những người staking treo cờ nếu họ quan sát thấy một sự kiện trong đó dịch vụ oracle không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất được xác định trước. Nếu cảnh báo hợp lệ, người đặt cảnh báo sẽ kiếm được phần thưởng cảnh báo.

Trong v0.1, những người staking có thể đưa ra cảnh báo hợp lệ trên nguồn cấp dữ liệu ETH/USD trên mạng chính Ethereum nếu một báo cáo oracle mới chưa được gửi trực tuyến trong hơn ba giờ kể từ lần cập nhật trực tuyến trước đó. Điều kiện này đóng vai trò là tham số ban đầu để xác thực thiết kế cảnh báo trong v0.1.

Node Operator Stakers sẽ bắt đầu với mức độ ưu tiên trong việc cảnh báo, với khả năng đưa ra cảnh báo hợp lệ trong 20 phút đầu tiên (còn gọi là “Priority Period”) nếu đã hơn ba giờ kể từ báo cáo oracle trên chuỗi mới nhất.

Sau khi Priority Period kết thúc, bất kỳ người staking nào cũng có thể đưa ra cảnh báo nếu cảnh báo hợp lệ chưa được đưa ra. Khi cảnh báo hợp lệ đầu tiên cho nguồn cấp dữ liệu đã được đưa ra, mọi cảnh báo bổ sung được đưa ra trong cùng một sự kiện ngừng hoạt động sẽ không hợp lệ. Cơ chế cảnh báo này được thiết kế để khuyến khích cảnh báo kịp thời đồng thời giảm thiểu các hạn chế về băng thông mạng chuỗi khối.

Cảnh báo có thể được đưa ra bằng cách tương tác trực tiếp với hợp đồng thông minh Staking v0.1 hoặc thông qua giao diện Staking. Vì các báo cáo oracle được gửi trên chuỗi, hợp đồng thông minh v0.1 sẽ tự động phân xử tính hợp lệ của bất kỳ cảnh báo nào bằng cách kiểm tra thời gian giữa cảnh báo và lần cập nhật trên chuỗi cuối cùng. Để đổi lấy việc đưa ra cảnh báo hợp lệ đầu tiên trong phiên bản 0.1, những người staking có thể kiếm được tới 7.000 LINK trong phần thưởng cảnh báo. Các điều kiện cảnh báo và phần thưởng có thể phát triển trong các bản phát hành Staking trong tương lai, có thể bao gồm việc điều chỉnh ngưỡng thời gian ngừng hoạt động và giới thiệu các chỉ số hiệu suất có thể cảnh báo khác trên một cơ sở cho mỗi nguồn cấp dữ liệu.

Ủy quyền tự động

Trong phiên bản 0.1, LINK được stake từ các nhà khai thác nút đóng vai trò là cam kết có thể định lượng trực tiếp đối với hiệu suất của họ, trong khi cổ phần của cộng đồng bổ sung thêm một lớp khuyến khích cho hiệu suất trung thực và đáng tin cậy của các nhà khai thác nút. Tất cả Node Operator Stakers trong v0.1 sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong phần thưởng staking của Community Stakers – được gọi là phần thưởng ủy quyền – với điều kiện là node operator đang cung cấp dịch vụ thay mặt cho Community Stakers.

Thiết kế này tương tự như các thiết kế ủy quyền dựa trên cổ phần hiện có vì phần thưởng thu được từ cổ phần của cộng đồng được sử dụng để tăng cường hơn nữa an ninh mạng thông qua sự liên kết kinh tế của các node operator. Community Stakers trong phiên bản 0.1 sẽ thấy cổ phần của họ tự động được ủy quyền cho Node Operator Stakers mà không cần node operator kiểm soát cổ phần của cộng đồng. Cơ chế này được gọi là “Tự động ủy quyền (Auto-Delegation)”.

Tự động ủy quyền thúc đẩy một động lực trong đó số lượng cổ phần của cộng đồng trong nhóm v0.1 càng lớn thì càng có nhiều ưu đãi để các nhà khai thác nút thực hiện một cách đáng tin cậy, với điều kiện là phần thưởng ủy quyền được trả cho các nhà khai thác nút càng cao.

Trong bản phát hành Staking trong tương lai, Auto-Delegation có thể phát triển thành một cơ chế động, một thiết kế trong đó cổ phần của cộng đồng được tự động ủy quyền cho các nhà khai thác nút staking tích cực với số lượng thay đổi dựa trên số liệu danh tiếng, chẳng hạn như hiệu suất lịch sử, khoảng thời gian LINK được staking và số tiền staking.

Phần thưởng staking và Hình phạt

Với sự tham gia của cộng đồng thông qua Staking là một thành phần chính của Economics 2.0, phần thưởng sẽ được thiết lập để khuyến khích những người tham gia sớm vì những đóng góp của họ cho sự phát triển an ninh kinh tế tiền điện tử của các mạng lưới Chainlink oracle. Phần thưởng staking và phần thưởng cảnh báo trong v0.1 sẽ được hỗ trợ bởi phát thải LINK gốc để tạo cơ sở ban đầu về phần thưởng cho người staking. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn là phần thưởng này dựa trên phát hành token giảm dần theo thời gian và được thay thế bằng các nguồn phần thưởng khác, như được mô tả bên dưới.

Node Operator Stakers

Node Operator Stakers dự kiến sẽ có tỷ lệ cơ bản là 5% mỗi năm trong LINK so với cổ phần đã cam kết của họ, cũng như phần thưởng có nguồn gốc từ phí ủy quyền 5% có được từ phần thưởng của Community Stakers. 

Tổng phần thưởng hàng năm cho Node Operator Stakers sẽ phụ thuộc vào số lượng LINK được stake, tổng số tiền staking của cộng đồng và số lượng người điều hành nút.

Community Stakers

Trong phiên bản 0.1, phần cổ phần cộng đồng của nhóm dự kiến sẽ có tỷ lệ cơ bản là 5% mỗi năm trong LINK so với cổ phần đã cam kết của họ để giúp bảo mật Mạng Chainlink. Từ những phần thưởng hàng năm đó, một phần 5% phần thưởng của Community Stakers dự kiến sẽ được chuyển đến Node Operator Stakers dưới dạng phần thưởng ủy quyền. 

Tỷ lệ ủy quyền 5% đóng vai trò là tham số ban đầu để kiểm tra phần hiệu quả này của hệ thống và tỷ lệ ủy quyền có thể được điều chỉnh trong bản phát hành Staking trong tương lai dựa trên nghiên cứu, phát triển thêm và kết quả từ phiên bản 0.1. Ngoài ra, tỷ lệ phần thưởng hàng năm cơ sở 5% phản ánh quy mô giới hạn ban đầu của staking pool v0.1, thưởng cho những người tham gia tích cực sớm tham gia v0.1.

Phần thưởng phí người dùng

Một trong những mục tiêu chính của Economics 2.0 là bắt đầu một chương mới trong việc nắm bắt giá trị của Chainlink và bảo mật kinh tế tiền điện tử. Phiên bản beta v0.1 này của Chainlink Staking sẽ kiểm tra xem các kiểu staker khác nhau có thể kiếm được phần thưởng staking như thế nào, những người hỗ trợ hoạt động của các dịch vụ tiên tri Chainlink.

Để giúp đảm bảo mạng lưới của Chainlink bền vững lâu dài, phí người dùng tham gia hệ sinh thái Chainlink sẽ được sử dụng để bù đắp chi phí vận hành nút và thưởng cho những người tham gia hệ sinh thái quan trọng khác. Trong phiên bản tương lai của Chainlink Staking, mô hình kinh tế phí người dùng này dự kiến sẽ được mở rộng, cho phép các loại người đặt cược khác nhau kiếm được các phần phí khác nhau cho dịch vụ của họ.

Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu dài hạn là phần thưởng đặt cược dựa trên phát thải giảm dần theo thời gian và được thay thế bằng các nguồn không dựa trên phát thải, với những phần thưởng phí người dùng này được chia sẻ giữa những người tham gia chính trong bảo mật của giao thức. Khi hệ sinh thái Chainlink tiếp tục phát triển, mô hình kinh tế về phí người dùng cũng vậy.

Ưu đãi dành cho Staker

Ngoài các phần thưởng được mô tả ở trên, những người staking trong v0.1 cũng sẽ đủ điều kiện để tích lũy các ưu đãi bổ sung, tùy thuộc vào trình độ của mỗi dự án, sẽ được cung cấp thông qua chương trình Chainlink BUILD trong tương lai. Chương trình Chainlink BUILD nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các dự án giai đoạn đầu và đã được thiết lập trong hệ sinh thái Chainlink bằng cách cung cấp quyền truy cập nâng cao vào các dịch vụ Chainlink và hỗ trợ kỹ thuật để đổi lấy các cam kết về phí và các ưu đãi khác cho các nhà cung cấp dịch vụ Chainlink, chẳng hạn như các nhà đầu tư.

Các dự án đã xác nhận tham gia chương trình Chainlink BUILD bao gồm Krypton, Interest Protocol, Mycelium, Cask Protocol, Truflation, Dolomite, Space and Time, Galaxis, bitsCrunch và ChainML, với nhiều dự kiến hơn trong tương lai. Các dự án này đã cam kết một phần trong tổng nguồn cung mã thông báo của họ cho Chainlink BUILD, thường là từ 3% đến 5%. 

Chi tiet ve giai phap Staking cua Chainlink - anh 3

Kết luận

Chainlink Staking là một thành phần quan trọng trong khuôn khổ Economics 2.0.

Chainlink Staking v0.1 đóng vai trò là điểm uốn cho cả tính bảo mật của mạng lưới Chainlink và thiết kế kinh tế của nó. Kết hợp với các chương trình Economics 2.0 quan trọng khác như Chainlink BUILD và Chainlink SCALE, hệ sinh thái Chainlink đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững tiếp theo, tăng cường bảo mật kinh tế tiền mã hóa và các mức nắm bắt giá trị hoàn toàn mới trên toàn mạng.

Chi tiet ve giai phap Staking cua Chainlink - anh 4